Regulamin uczestnictwa
w akcji „ZAKUPY Z SERCEM”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa akcja „Zakupy z Sercem” oraz zasady uczestnictwa w niej.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
„Organizator” – Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "BETEL" z siedzibą w Częstochwie przy ul. Nowowiejskiego 3, mającą status Organizacji Pożytku Publicznego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087707, adres do korespondencji: ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa; adres poczty elektronicznej: betel@betel-charity.org.
„Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;
„Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Akcji, pod adresem: zakupy.zsercem.org
„Dotpay” – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet;
„Zakupy z Sercem” – Akcja non-profit, organizowana i zarządzana przez Organizatora, zwana dalej Akcją, mająca na celu umożliwienie Uczestnikom Akcji udzielenia wsparcia osobom niepełnosprawnym, które mieszkają w naszych domach lub należą do wspólnot prowadzonych przez Organizatora; pokrycie kosztów wyposażenia domów prowadzonych przez Organizatora.
„Uczestnicy Akcji” - osoby pełnoletnie, które wezmą udział w Akcji oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wezmą udział w Akcji oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie;
„Produkt” – niematerialna wartość, którą Nabywa Uczestnik Akcji, umożliwiająca udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, które mieszkają w naszych domach lub należą do wspólnot prowadzonych przez Organizatora; pokrycie kosztów wyposażenia domów prowadzonych przez Organizatora.
„Zakup Produktów” – darowizna dokonana przez Uczestnika Akcji na rzecz Organizatora Akcji, przekazana na cele określone w Regulaminie Akcji. Zakup Produktów nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za Zakupione Produkty;
„Potwierdzenie” – elektroniczne potwierdzenie Zakupu Produktów, które zostanie wysłane przez Organizatora Akcji na wniosek Uczestnika Akcji na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu płatności; Potwierdzenie będzie zawierało następujący zapis „Niniejsze potwierdzenie stanowi dowód wpłaty darowizny na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "BETEL" z siedzibą w Częstochwie przy ul. Nowowiejskiego 3. Osoby fizyczne wspierające Organizatora mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu. Osoby prawne wspierające Organizatora mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Jeżeli Uczestnik Akcji zechce skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.;

§2 INFORMACJE O AKCJI

Akcja ma na celu udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, które mieszkają w naszych domach lub należą do wspólnot prowadzonych przez Organizatora; pokrycie kosztów wyposażenia domów prowadzonych przez Organizatora, co stanowi realizację Celów Statutowych Organizatora Programu.

Akcja skierowana jest do osób, które chcą wesprzeć finansowo Organizatora i w tym celu Zakupią Produkty za pośrednictwem systemu Dotpay w sposób określony na Stronie internetowej Organizatora.

Uczestnikami Programu mogą być:
osoby pełnoletnie, które Zakupią Produkty, wpłacając środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Akcji za pośrednictwem systemu Dotpay dostępnego na Stronie internetowej Organizatora;
upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, które Zakupią Produkty, wpłacając środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Akcji za pośrednictwem systemu Dotpay dostępnego na Stronie internetowej Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź systemu Dotpay, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych.

Zakup Produktów przez Uczestnika Akcji nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
Wpłata środków pieniężnych za pośrednictwem systemu Dotpay stanowi darowiznę na rzecz Organizatora, która zostanie przekazana na cele określone w niniejszym Regulaminie.

§3 ZASADY PROGRAMU

Zakupy Produktów celem udzielenia wsparcia finansowego Akcji za pośrednictwem systemu Dotpay rozumiane jest jako wzięciu udziału w Akcji.

Organizator Programu umieści na Stronie internetowej Organizatora zestawienie Zakupionych przez Uczestników Akcji Produktów.

Środki pieniężne uzyskane z Zakupionych przez Uczestników Akcji Produktów zostaną przekazane na pokrycie kosztów faktycznego nabycia Zakupionych Produktów (wyposażenia domów, lekarstw, rachunków)

Organizator Akcji zastrzega sobie prawo, w razie zaistnienia takiej potrzeby, do przesunięcia środków finansowych uzyskanych z Zakupionych przez Uczestników Akcji produktów na zakup innych Produktów, ewentualnie przesunięcie pomocy finansowej z jednego domu na pomoc drugiemu, zgodnie z Celami Statutowymi Organizatora.

§4 AKCEPTACJA REGULAMINU

Wzięcie udziału w Akcji (Zakupienie Produktów) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 5. PRODUKTY

Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zamieszczania nowych Produktów, a także zmiany lub usunięcia Produktów już istniejących. Każdorazowy wykaz Produktów będzie umieszczony na Stronie internetowej Organizatora. Uczestnik Akcji zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z wykazem Produktów na Stronie internetowej Organizatora.

§6 WARUNKI TECHNICZNE

Korzystanie ze Strony internetowej Organizatora wymaga:
a) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
b) posiadania adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika.

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Wzięcie udziału w Akcji wymaga podania przez Uczestników Akcji danych osobowych określonych przez Organizatora w odpowiednim formularzu zgłoszeniowm.

Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z jego udziałem w Akcji. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora.

Podając dane, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Organizatora. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Akcji.

Uczestnik Akcji może wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na Stronie internetowej Organizatora a także na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.

Administratorem danych osobowych jest Organizator – Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "BETEL" z siedzibą w Częstochwie przy ul. Nowowiejskiego 3; adres poczty elektronicznej: betel@betel-charity.org.

Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty.

Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

§8 REKLAMACJE

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Organizatora.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Organizatora: betel@betel-charity.org lub w formie pisemnej na adres Organizatora.

Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

Organizator informuje, że reklamacje dotyczące płatności reazlizowanych przez Dotpay, do których dostęp umożliwił Uczestnikowi Akcji Organizator, rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług Dotpay.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).